fbpx

Kvalitetssäkring för svetsande företag

Glad svetsare - Svetskoordinatorn gör kvalitetsarbetet mindre bökigt

jun 12, 2024

Kvalitetssäkring (QA) innebär att följa en uppsättning definierade processer för att systematiskt övervaka och utvärdera produktkvaliteten. För att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet i sina leveranser lägger framgångsrika svetsföretag stor vikt vid ständig förbättring och kvalitetskontroll i enlighet med ISO 3834 och ISO 14731. 

Detta innebär att bland annat införa kvalitetssäkringssystem och regelbunden utvärdering och förbättring av processer och metoder.
Men att leverera dokumenterat kvalitetssäkrade produkter ger inte bara bättre kvalitet, det är också ett sätt att bygga starka kundrelationer.

ISO och kvalitetskraven för svetsning

ISO 3834 och ISO 9606 är internationella standarder som specificerar kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material och för kvalificering av svetsare. ISO 3834 är indelad i olika nivåer baserade på omfattningen av kvalitetskrav men huvudkraven kan sammanfattas med följande 10 punkter:

1. Teknisk granskning

Företaget måste genomföra en teknisk granskning innan produktionen startar för att identifiera alla kvalitetskrav och säkerställa att de kan uppfyllas.

2. Kvalitetsplan

En kvalitetsplan måste utvecklas och innehålla detaljer om alla nödvändiga kontroller och inspektioner samt tidpunkten för dessa.

3. Personalens kompetens

Alla svetsare och de som kontrollerar svetsförband måste vara kvalificerade enligt relevanta standarder och krav.

Det kan till exempel vara att ha en lämplig svetsarprövning enligt ISO 9606 och utbildning i visuell kontroll av svetsförband.

4. Svetsdatablad (WPS)

Är det ett kravsatt projekt enligt ISO 3834-2 eller -3 ska företaget använda WPS för all svetsning. Svetsdatabladen utformas enligt ISO 15609.

5. Materialkontroll

Kontroll av inkommande material för att säkerställa att de överensstämmer med specifikationerna och är lämpliga för svetsning. Ibland räcker det att veta vilken typ av material det är men kravbilden på spårbarhet till batch och materialintyg kan också finnas.

6. Inspektion och provning

Regelbundna inspektioner och provningar måste genomföras under och efter svetsningen för att säkerställa att svetsförbanden uppfyller kvalitetskraven. Detta är oftast oförstörande provningsmetoder (NDT) men även förstörande provning kan användas.

7. Dokumentation och spårbarhet

All dokumentation relaterad till svetsning, inklusive inspektions- och provningsrapporter, materialintyg och svetsprocedurer, måste arkiveras och vara spårbar.

8. Utrustningskontroll

Svetsutrustning måste regelbundet kontrolleras och underhållas för att säkerställa att den fungerar korrekt och uppfyller kvalitetskraven.

9. Avvikelser och korrigerande åtgärder

Företaget måste ha processer för att identifiera, dokumentera och korrigera avvikelser från kvalitetskraven. Detta inkluderar att analysera orsakerna till avvikelser och implementera åtgärder för att förhindra återkommande problem.

10. Interna revisioner

Regelbundna interna revisioner måste genomföras för att säkerställa att kvalitetskontrollsystemet är effektivt och uppfyller ISO 3834-kraven.

Vad kan hända om ni inte följer rutinerna för kvalitetssäkring?

Jag predikar förmodligen för kören när jag skriver att rutiner måste följas.

Om kvalitetsarbetet inte utförs eller är bristfälligt kan det resultera i produkter med varierande kvalitet. Uppstår svetsdefekter krävs korrigerande åtgärder, vilket i bästa fall kan försena leveransen till kunden.

Om avtalet med kunden kräver efterlevnad av standarder och tillämpliga QA/QC-krav inte uppfylls, kan det leda till avtalsproblem och juridiska påföljder. Detta kan också skada ert anseende som leverantör.

Kvalitetsproblem som upptäcks efter avslutad tillverkning kan i värsta fall leda till produktfel och personskador under användning. Det vill vi ju förstås undvika.

Dokumenterad kontrollplan

En kontrollplan utarbetas för att skapa en ram för QA/QC-aktiviteter både före och under tillverkningsprocessen. Kontrollplanen fastställer tidpunkterna för de kontroller och tester som måste utföras samt definierar nyckelpersoners roller och fördelar ansvar. Svetsdetaljer, klass och standarder bestäms av konstruktören eller produktstandarden med hänsyn till tillämpningen och kundens krav, vilket i sin tur avgör kraven för projektet.

Utifrån detta skapar en svetsansvarig vanligtvis svetsdokumentation för att tillverka produkten. Dessa dokument utgör grunden för kvalitetssäkringen.

Svetskoordinatorn gör kvalitetsarbetet mindre bökigt

Svetskoordinatorn är en applikation som är framtagen för att hjälpa svetsande företag och svetsansvariga att efterleva kraven som ställs av ISO 3834 och underliggande standarder som ISO 9606.

Följande funktioner underlättar ert kvalitetsarbete:

  • Utbildning och certifiering av svetsare – Med videokurser och kompetensmatriser låter Svetskoordinatorn dig enkelt att utbilda och kvalificera svetsare.  Läs mer om svetsarprövningar här.
  • Hantering av svetsdatablad  – en av nyckelfunktionerna i Svetskoordinatorn är hantering av WPS:er. Här hittar du mer information om hur Svetskoordinatorn hjälper dig med svetsdatablad.
  • Slutdokumentation – för att sammanställa projekt och underlätta CE-certifiering har Svetskoordinatorn en modul för projekthantering. Med några enkla knapptryckningar sammanställer du nödvändig slutdokumentation, med din logo och allt.
  • Standardbevakning – Standardbevakning av experter som ger er möjligheter att hålla er uppdaterade och överensstämmande med gällande standarder.
  • Utrustningskontroll – Även utrustning som svetsströmkällor samt mätverktyg ska ha kärlek. Lägg in befintlig utrustningslista samt när det är dags att validera eller sköta underhållet så för du en notis när det är dags att göra nästa omgång.
  • Bockprovning – Bockprovning som provningsmetod kan fullt ut ersätta radiografering för stumsvetsar i ISO 9606-1 och på så vis spara tid och pengar. Det är också ett väldigt pedagogiskt verktyg, vill jag påstå. Bockverktyget inte ingår inte i appen, utan säljs som ett komplement.

Om någon kan kvalitetssäkring så är det jag

Lite osvenskt vill jag påstå att jag kan det som är värt att veta om kvalitetssäkring för svetsande verksamheter. Jag har jobbat som revisor, svetsansvarig och andra roller inom svetsning i snart 20 år och kan tillämpliga ISO-standarder på mina fem fingrar.

Jag tar gärna ett samtal om du har frågor eller funderingar kring hur ni kan jobba med kvalitetssäkring på ditt företag.